Հետվերադարձի պայմաններ

Եթե ձեր իրականացրած վճարման դիմաց մատուցած պայմանները չեն բավարարում ձեզ ապա մենք կվերադարձնենք գումարը 30 (Երեսուն ) օրվա ընթացքում։